§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter” lub „Usługą”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wirażowa 37, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 419.000,00 zł, NIP 5270022391.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. [Przedmiot usługi]

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące nowych treści oferowanych na portalu https://dhlexpress.pl lub oferty (w tym promocji) usług DHL Express, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez DHL Express.
 2. Użytkownik (lub „Subskrybent”) poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 3. [Warunki korzystania]

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie dhlexpress.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 3. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ 4. [Czas trwania usługi]

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może zrezygnować z subskrypcji poprzez kliknięcie w link „Wypisz mnie”, który jest dostępny w każdej przesłanej wiadomości. Rezygnację z subskrypcji można przesłać na adres e-mail swiat@dhlexpress.pl, pocztą na adres Operatora Usługi podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§ 5. [Dane osobowe]

 1. Informujemy, że administratorem danych usługi Newsletter jest DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 37, kod pocztowy: 02-158. Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego Regulamin DHL Express Club 8 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO – poniżej dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.dhl.com.pl.
 3. Podanie dane będą przetwarzane w celu realizacji Usługi, w tym:
  • prowadzenia elektronicznej bazy danych subskrybentów Usługi
  • wysyłaniu na podany w rejestracji adres e-mail zamawianych treści
  • przekazywania subskrybentom Usługi informacji o usługach DHL
  • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w formularzu programu
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze cywilnej i przed sądami polubownymi zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • analitycznym oraz statystycznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość Regulamin DHL Express Club 9 dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi DHL Club, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w DHL Club oraz we wskazanych wyżej celach.
 6. Podane dane osobowe zostaną udostępnione partnerom współpracującym z DHL Express w celu realizacji Usługi Newsletter, w tym partnerom DHL Express wspierających procesy marketingowe, w tym agencją marketingowym, hostingodawcą, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane zostaną udostępnione podmiotom z grupy DHL, które świadczą na rzecz DHL Express różnorodne usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa

  Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

  Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia wiążących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora.

 7. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych:
  • Prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych. Regulamin DHL Express Club 10
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

§ 6. [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy: swiat@dhlexpress.pl, pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami