Wiedza celna

Towary o specjalnych wymaganiach

Towary wymagające dodatkowych dokumentów w przypadku importu do Polski:

Import leków


Leki zarejestrowane

Aby lek mógł być dopuszczony na terenie Polski (odprawa rozumiana jest jako dopuszczenie do obrotu), musi być wpisany do Wykazu Leków. Jeśli lek jest wpisany do wykazu, do odprawy potrzebny będzie jeden z następujących dokumentów (lub jego kopia):

 • świadectwo dopuszczenia do obrotu,
 • certyfikat rejestracyjny,
 • świadectwo rejestracyjne.

Leki importowane przez osoby prywatne

Ustawodawca w przepisach uregulował jedynie przypadek przewozu leków przez podróżnych (podstawa prawna: art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r . Prawo Farmaceutyczne). W związku z tym DHL Express nie oferuje przewozu leków na użytek własny osób prywatnych w przesyłkach kurierskich.  Przesyłanie lekow w przesyłkach kurierskich jest niezgodne z oferowaną umową przewozu i będzie skutkowało odesłaniem paczki do nadawcy.

Leki niezarejestrowane, sprowadzane do badań rejestracyjnych

Aby lek mógł być odprawiony, niezbędne jest potwierdzenie z Instytutu Leków, że lek jest sprowadzany do celów badań rejestracyjnych.

 • Dokument taki importer musi przedstawić Urzędowi Celnemu w oryginale ze względu na fakt, że podlega on saldowaniu przy odprawie (wymieniona na nim ilość leku dopuszczona do sprowadzania jest pomniejszana po sprowadzeniu kolejnej partii).
 • Na Twoje życzenie możemy zatrzymać ten dokument na stałe u siebie, aż do sprowadzenia całej przewidzianej na nim ilości leków.
 • Jako importer możesz ubiegać się o zwolnienie z opłat celnych na podstawie Art. 190 ust. 1 pkt. 13 Kodeksu Celnego

– wtedy wystarczy dołączenie wniosku w oryginale.

Leki niezarejestrowane, sprowadzane do badań klinicznych

Aby lek mógł być odprawiony, wymagane jest pismo z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej

(Centralna Ewidencja Badań Klinicznych) potwierdzające, że lek jest sprowadzany do badań.

 • Dokument taki importer musi przedstawić Urzędowi Celnemu w oryginale ze względu na fakt, że podlega on saldowaniu przy odprawie (wymieniona na nim ilość leku dopuszczona do sprowadzania jest pomniejszana po sprowadzeniu kolejnej partii).
 • Na Twoje życzenie możemy zatrzymać ten dokument na stałe u siebie, aż do sprowadzenia całej przewidzianej na nim ilości leków.
 • Jako importer możesz ubiegać się o zwolnienie z opłat celnych na podstawie Art. 190 ust. 1 pkt. 13 Kodeksu Celnego

– wtedy wystarczy dołączenie wniosku w oryginale.

Import żywności, mięsa i artykułów pochodzenia zwierzęcego

Artykuły żywnościowe

Importer będzie zobowiązany do dostarczenia świadectwa dopuszczenia do obrotu wydane przez Graniczną Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

 • Jeśli żywność nie posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu, może być wprowadzona na teren Polski tylko w postaci próbek.

Wymagany jest wtedy wniosek o zwolnienie z cła oraz oświadczenie importera wyjaśniające cel importu.

 • Osoba prywatna ma prawo do importu tylko i wyłącznie małych ilości żywności na użytek własny lub w charakterze prezentu, np. w okresie świątecznym.


Artykuły mięsne i pochodzenia zwierzęcego

W przypadku takiej zawartości przesyłki wymagane jest świadectwo CVED lub inne świadectwo weterynaryjne wydane przez odpowiednie służby z kraju eksportu.

Uwaga! Dodatkowo próbka każdego artykułu jest kierowana do badania przez granicznego lekarza weterynarii. Procedura powoduje wydłużony czas odprawy celnej.

Obostrzeniom tym nie podlegają jedynie niewielkie ilości artykułów na użytek własny odbiorców fizycznych lub próbki do badań laboratoryjnych dla podmiotów gospodarczych. Zasady oraz limity.

Uwaga! Niektóre  wyroby podlegają całkowitemu zakazowi przywozu.

Nasiona i produkty pochodzenia roślinnego

Wymagane jest świadectwo fitosanitarne wystawione w kraju eksportera w oryginale.

Towar taki jest kierowany do badania przez komórkę fitosanitarną na granicy. Może to spowodować opóźnienie w odprawie. Jedynie lotnisko w Warszawie posiada komórkę granicznej kontroli fitosanitarnej. Kontroli podlegają również opakowania z surowców pochodzenia naturalnego.

Bez kontroli możliwe jest jedynie dostarczenie w opakowaniach posiadających oznaczenia zgodne z Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych nr 15 lub wykonanych z materiałów przetworzonych np.: sklejka, płyta wiórowa.

Więcej szczegółów na stronie służby kontrolującej.